Organization

 Dipak Bahadur Budha  :
 Chairman
 Swostika Budha  :  Accountant